Etički kodeks firme

 

Svi zaposleni se obavezuju da će se pridržavati ovog Etičkog kodeksa Solutie.


 

Član 1

Profesionalnost i kvalitet usluge


Održavati dosledno i odgovorno visok nivo usluga u ispunjavanju dogovorenih rokova u punoj saglasnosti sa klijentima firme kao i profesionalnim odnosom prema zadacima koji proističu iz pojedinačnog angažmana i projekata kod klijenta.
 
Prilikom izbora odgovarajućeg arhitektonskog i tehnološkog pristupa za određenu isporuku uvek izabrati onaj koji će na najjednostavniji način iskoristiti savremen pristupa za rešavanje zadatka.
 
Uvek obavesti kupca o drugačijioj mogućnosti rešenja, ukoliko postoji. Alternativni pristup rešavanju je potreban, ako predloženi alternativni pristup omogućava efikasnije i bolje rešenje istog problema.
 
Maksimalno se truditi da usluge Solutie u okviru internih poslovnih procesa budu stalno održavane na najviši mogući nivo kvaliteta koji se stalno poboljšava i kontroliše dosledno kao i redovne interne i eksterne revizije u skladu sa ISO 9001.

Član 2

Upotreba standarda


Informacione i komunikacione tehnologije su regulisane standardima koje su evoluirali tokom decenija i postojanjem discipline.
 
Kompanija Solutia smatra da je važno da se pružaju usluge i stvori proizvode u skladu sa ovim rasprostranjenim i prihvaćenim standardima. Ovo se odnosi i na standarde za upravljanje kvalitetom ISO 9001 kao i na usluge i napore minimalnog opterećenja u odnosu na sredinu u skladu sa ISO 14001 i bezbednosti informacija ISO 27001.
 
Čak i u slučaju složenih tehnoloških sistema stvaramo rešenja koja koriste moderne tehnike bazirane na Servisno-orijentisane arhitekture(SOA) i veb servisima(WS).

 

Član 3

Procedure za upravljanje projektima i programima

 

Upravljanje projektima se vrši dosledno, koristeći PRINCE2 ® metodologiju (Projekti u kontrolisanim sredinama) i PMBOK (Project Management Book of Knowledge), koji nam omogućavaju da imamo maksimalno efikasnu isporuku naših rešenja i najviši mogući nivo kontrole nad pojedinačnim ugovorima i projektima, kao i odgovarajući nivo upravljanja rizikom projekta.

  

Član 4

Poverljivost informacija


Potpuno smo svesni da je informacija najvrednija u savremenom svetu. Informacije i stečeno znanje se obavezno čuva maksimalno poverljivo, kao i informacjia i znanje koje se stekne u toku rada sa našim klijentima . Mi cenimo poverenje koje nam naši klijenti pružaju i mi ćemo učiniti sve da se održi ovo poverenja i u budućnosti.
 
Naši unutrašnji procesi i alati su usko revidirani u skladu sa standardom ISO 27001 koji služi za upravljanje sigurnosti informacijama.


Član 5

Odgovorni sporazumi


Obavezujemo se da pristupamo poslu na veoma visokom nivou, veoma iskreno, kao i da zaključujemo sporazume i ugovore sa našim korisnicima i to samo one u koje smo ubedjeni da možemo uspešno i kvalitetno realizovati.

 

Član 6

Poštenje i predstavljanje


Uvek prestavljamo časno firmu u poslovanju sa klijentima kao i sa i drugim poslovnim partnerima, čuvamo ugled firme Solutia.

KONTAKTIRAJTE NAS